Maliýe gözegçiligi gullugyna amallar we geleşikler barada maglumat bermek

esasy

 

 

 

Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek  ugrunda Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Maliýe gözegçiligi gullugynyň talaby boýunça edara görnüşli we şahsy taraplaryň maglumatlary tabşyrmagynyň Tertibi.

 

1. Şu Tertip ama öz işini „Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda“ Türkmenistanyň kanunynda (mundan beýläk - Kanun) we Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 5-nji oktýabryndaky 934 belgili Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministligiginiň ýanyndaky Maliýe gözegçiligi gullugynyň işini kämilleşdirmek hakyndaky“  kararynda göz öňünde tutulan zerur maglumatlaryň berlişini kadalaşdyrýar.  

 

2. Maglumatlar  pul serişdeleri ýa-da gaýry emläkler bilen geleşikleri we amallary geçirýänedara görnüşli we şahsy adamlar  tarapyndan  (mundan beýläk - maliýe gözegçiliginiň subýektleri)  tabşyrylýar.

 

 

esasy