BMG-yň Konwensiýalary

esasy

 

 

 

BMG-yň Konwensiýalary

 

- Howa gämileriniň bikanun  basylyp alynmagyna garşy göreş hakynda Ylalaşyk

 

- Deňiz gämileriniň howpsuzlygyna garşy  gönükdirilen bikanun hereketlere garşy göreş hakynda Ylalaşyk

 

- Raýat awiasiýasynyň howpsuzlygyna garşy  gönükdirilen bikanun hereketlere garşy göreş hakynda Ylalaşyk

 

- Ýadro materiallarynyň fiziki goragy hakynda Ylalaşyk

 

- Halkara goragyndan peýdalanýan adamlara garşy jenaýatçylyklaryň öňüni almak we şeýle jenaýatlar üçin jeza bermek hakynda Ylalaşyk

 

- Bombaly terrorçylyga garşy göreş hakynda Halkara Ylalaşyk

 

- Girew almaga garşy göreş hakynda Halkara Ylalaşyk

 

- Kenarýakalarda ýerleşýän platformalaryň howpsuzlygyna gönükdirilen bikanun hereketlere garşy göreş hakynda Teswirnama (Protokol)

 

-  Raýat awiasiýasynyň howpsuzlygyna garşy gönükdirilen bikanun hereketlere garşy göreş hakynda Ylalaşygyň üstüni ýetirýän, halkara raýat awiasiýasyna hyzmat edýän aeroportlarda zorlukly bikanun  hereketlere garşy göreş hakynda  Teswirnama (Protokol)

 

esasy