FATF-yň we MANIWEL-iň ýüzlenmeleri

Esasy

 

 

Ýewraziýa toparynyň maslahatlary

 

Ýewraziýa toparynyň 9-njy Möwsümara mejlisiniň çäginde hususyýetçilik bölegi bilen maslahatlaşmagyň netijeleri boýunça maliýe durnuksyzlygynyň şertlerinde PÝ/TM-nyň töwekgelçiliklerine baha bermek meselelerinde Ýewraziýa toparynyň agza-döwletlerine maslahatlary

 

Ýewraziýa toparynyň 10-njy Möwsümara mejlisiniň çäginde hususyýetçilik bölegi bilen maslahatlaşmagyň netijeleri boýunça  Ýewraziýa toparynyň agza-döwletlerine maslahatlary

 

Ýewraziýa toparynyň 10-njy Möwsümara mejlisiniň agza-döwletleriniň wekilleri bilen maslahatlaşmagyň netijeleri boýunça  Ýewraziýa toparynyň  maslahatlary

 

Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegiň  halkara ulgamynyň netijeli işlemegini üpjün edýän möhüm gurallaryň biri  hem FATF-yň we MANIWEL-iň bikanun pullary kanunlaşdyrylmagynyň garşysyna döredilen milli ulgamy köp derejede  bu ugurdaky halkara standartlaryna laýyk gelmeýän döwletleri we ýurisdiksiýalary ýüze çykarýan guramasy bolup durýar.

 

2008-2009-njy ýyllarda bu gural FATF-yň we MANIWEL-iň ýüzlenmelerini çap etmek bilen amala aşyryldy we olarda degişli döwletlere we ýurisdiksiýalara  jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegiň milli kanunçylygyny halkara standartlaryna laýyk getirmek  maslahat berildi.

 

Ýüzlenmeler

 

FATF-yň  jemgyýetçilik ýüzlenmesi – 2011-nji ýylyň 28-nji oktýabry

FATF-yň  jemgyýetçilik ýüzlenmesi – 2011-nji ýylyň 24-nji  iýuny

FATF-yň  jemgyýetçilik ýüzlenmesi – 2011-nji ýylyň 25-nji  fewraly

FATF-yň  jemgyýetçilik ýüzlenmesi

Döwletleriň POD/FT-nyň halkara standartlaryna laýyklygy boýunça häzirki ýagdaýy

2010-njy ýylyň 25-nji Iýuny

2010-njy ýylyň 16-njy fewraly

2009-njy ýylyň 26-njy iýuny

2009-njy ýylyň 25-nji fewraly

2008-nji ýylyň 16-njy oktýabry

2008-nji ýylyň 28-nji  fewraly

 

MANIWEL-iň ýüzlenmeleri

 

2009-njy ýylyň 14-nji dekabry

2009-njy ýylyň 24-nji sentýabry

2009-njy ýylyň 20-nji marty

2008-nji ýylyň 12-nji dekabry

 

 

Esasy