kanunçylyk

Esasy

 

 

 

Kanunçylyk

 

Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça Türkmenistanyň kanuny:

 

Türkmenistanyň Konstitusiýasy;

 

„Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda“ Türkmenistanyň kanuny;

 

„Terrorçylyga garşy hereket etmek hakynda“ Türkmenistanyň kanuny;

 

„Korrupsiýa garşy hereket etmek hakynda“ Türkmenistanyň kanuny;

 

„Karz edaralary we bank işi hakynda“ Türkmenistanyň kanuny;

 

„Neşe serişdeleri, psihotrop maddalar, prekursorlar we olaryň bikanun dolanyşygyna

garşy hereket etmek hakynda“ Türkmenistanyň kanuny;

 

„Jemgyýetçilik birleşikleri hakynda“ Türkmenistanyň kanuny;

 

„Adam söwdasyna garşy hereket etmek hakynda“ Türkmenistanyň kanuny;

 

Türkmenistanyň Jenaýat kodeksi;

 

Türkmenistanyň jenaýat iş ýörediş kodeksi;

 

Türkmenistanyň jenaýat-ýerine ýetiriş kodeksi;

 

Türkmenistanyň administratiw hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksi;

 

Hökmany gözegçilige degişli amallar (geleşikler) barada maglumatlaryň amallary amala aşyrýan şahslar tarapyndan berilmeginiň görnüşi baradaky Düzgünleri

 

Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hökmany gözegçiligi amala aşyrmak üçin geleşikleriň we amallaryň daşary ýurt pulundaky ýa-da milli puldaky çäklendirme möçberini kesgitlemek hakynda

 

we ş.m.

 

 

 

 

Esasy