kanunçylyk

Esasy

 

 

 

Kanunçylyk

 

Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça Türkmenistanyň kanuny:

 

Türkmenistanyň Konstitusiýasy;

 

„Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda“ Türkmenistanyň kanuny;

 

„Terrorçylyga garşy hereket etmek hakynda“ Türkmenistanyň kanuny;

 

„Korrupsiýa garşy hereket etmek hakynda“ Türkmenistanyň kanuny;

 

„Karz edaralary we bank işi hakynda“ Türkmenistanyň kanuny;

 

„Neşe serişdeleri, psihotrop maddalar, prekursorlar we olaryň bikanun dolanyşygyna

garşy hereket etmek hakynda“ Türkmenistanyň kanuny;

 

„Jemgyýetçilik birleşikleri hakynda“ Türkmenistanyň kanuny;

 

„Adam söwdasyna garşy hereket etmek hakynda“ Türkmenistanyň kanuny;

 

Türkmenistanyň Jenaýat kodeksi;

 

Türkmenistanyň jenaýat iş ýörediş kodeksi;

 

Türkmenistanyň jenaýat-ýerine ýetiriş kodeksi;

 

Türkmenistanyň administratiw hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksi;

 

Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça içerki gözegçiligiň kadalaryny işläp taýýarlamak we tassyklamak boýunça Usulyýet gollanma

 

 

Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hökmany gözegçiligi amala aşyrmak üçin geleşikleriň we amallaryň daşary ýurt pulundaky ýa-da milli puldaky çäklendirme möçberini kesgitlemek hakynda

 

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Maliýe gözegçiligi gullugy hakynda Düzgünnamasy

 

 

Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek maksady bilen, jemgyýetçilik wezipeli adamlaryň talabalaýyk barlagynyň giňeldilen çäreleri hakynda Düzgünnamasy

 

 

Terrorçylyga, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine gatnaşygy babatda maglumatlary bolan şahslaryň sanawlaryny düzmegiň we ýaýratmagyň we olar babatynda maksatlaýyn maliýe çärelerini ulanmagyň tertibi, şeýle hem terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek maksady bilen, jemgyýetçilik birleşikleri tarapyndan durmuşa geçirilmeli çäreler babatynda bildirilýän talaplar

 

"Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda" Türkmenistanyň Kanunynyň talaplarynyň berjaý edilişine barlaglaryň geiçirlmeginiň Düzgünleri

 

 

Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagynyň, terrorçylygyň maliýeleşdirilmeginiň we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmeginiň öňüni almak maksady bilen gözegçilik edilmäge degişli gymmatly kagyzlar bilen amallaryň Sanawy

 

 

 

Pul serişdeleri ýa-da gaýry emläk bilen hökmany gözegçilige degişli amallar ýa-da geleşikler barada maglumatlary bermegiň Tertibi

 

 

 

Şübheli amallaryň alamatlaryny (ölçeg alamatlaryny), şeýle hem şübheli diýlip ykrar edilen amallary we geleşikleri togtatmagyň (doňdurmagyň), şeýle hem bu amallar we geleşikler barada maglumat ibermegiň Tertibi

 

 

Ulgamy laýyk däl ýurtlar babatynda jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça çäreler hakyndaky Düzgünnamasy

 

 

we ş.m.

 

 

 

 

Esasy