maglumat-tehnologiki üpjünçiligi

esasy

 

 

 

Türkmenistanyň MGG-nyň işiniň Maglumat-Tehnologiki Üpjünçiligi

 

Türkmenistanyň MGG-y enjamlary üpjün etmek we gurnamak we maliýe gözegçiligi subýektlerinden  maglumatlary almak we alynýan  maglumatlaryň binýadyny saklamagyň programma üpjünçiligini ýöredýär. Şeýle hem, MGG-nyň IT-ulgamynyň işi boýunça birnäçe beýleki çäreler durmuşa geçirildi:

 

- kanunçylyga laýyklykda hasabat bermäge degişli edaralardan hemişelik esasda alynýan maglumatlar hem-de gaýry çeşmelerden gelip gowuşýan maglumatlardan ybarat bitewi maglumatlar binýady ýöredilýär;

 

- gullugyň hemme işgärleri öz wezipelerini ýerine ýetirmek üçin ähli tehniki enjamlary bilen üpjün edilen;

 

- gullugyň işgärleriniň kompýuterleri aýratyn tora çatylan we bu toryň kömegi bilen maglumatlary we resminamalary alyşýarlar; 

 

- gullugyň alyp barýan işi we geçirilýän çäreler baradaky maglumatlary we täzelikleri resmi internet saýty www.turkmenfmd.gov.tm üsti bilen köpçülige ýetirilýär.

 

 

 

esasy