pudagara hyzmatdaşlyk

esasy

 

 

 

Pudagara hyzmatdaşlyk

 

Ministrlikler, pudaklaýyn dolandyryş, harby we hukuk goraýjy edaralar, şeýle hem jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagy, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegi we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagyny maliýeleşdirilmegi bilen baglanyşykly beýleki taraplaryň arasynda ýakyn hyzmatdaşlyk bar.

 

Pudagara hyzmatdaşlygyň derejesini we jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy alnyp barylýan işleriň netijeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Maliýe gözegçiligi gullugy bilen degişli ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş, harby we hukuk goraýjy edaralaryň arasynda bu ugurda hyzmatdaşlyk we maglumat alyşmak boýunça Ähtnamalar baglaşyldy.

 

Ähtnamalar:

 

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Maliýe gözegçiligi gullugy bilen «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň arasynda jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegiň ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda

 

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Maliýe gözegçiligi gullugy bilen Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň arasynda jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegiň ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça özara hyzmatdaşlyk hakynda

 

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Maliýe gözegçiligi gullugy bilen Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň arasynda jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegiň ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça özara düşünişmek hakynda

 

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Maliýe gözegçiligi gullugy bilen Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň arasynda jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça hyzmatdaşlyk etmek hakynda

 

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Maliýe gözegçiligi gullugy bilen Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça Özara düşünişmek hakynda Ähtnama

 

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Maliýe gözegçiligi gullugy bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Ykdysadyýeti töwekgelçiliklerden goramak agentliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça Özara düşünişmek hakynda Ähtnama

 

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Maliýe gözegçiligi gullugynyň arasynda jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegiň ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça özara düşünişmek hakynda

 

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Maliýe gözegçiligi gullugy bilen Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň arasynda jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegiň ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça özara hyzmatdaşlyk hakynda

 

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Maliýe gözegçiligi gullugy bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Salgyt müdiriýetiniň arasynda jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegiň ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça özara düşünişmek hakynda

 

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Maliýe gözegçiligi gullugy bilen Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň arasynda jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegiň ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça özara düşünişmek hakynda

 

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Maliýe gözegçiligi gullugy bilen Türkmenistanyň Merkezi bankynyň arasynda jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we köpçülikleýin gyryş ýaragynyň ýaýradylmagynyň maliýeleşdirilmegine garşy hyzmatdaşlyk etmek hakynda.

 

 

 

 

esasy