pudagara iştoparynynyň düzümi

Esasy

 

 

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky

jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna

we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça

Utgaşdyryjy Pudagara iş toparynyň düzümi

 

 

Pudagara iş toparyň düzümine düzüm birlikleriniň ýolbaşçylary ýa-da olaryň orunbasarlary girýär:

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi

 

– Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky

   Maliýe gözegçiligi gullugy

– Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi

– Türkmenistanyň Adalat ministrligi 

– Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrligi

– Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi

– Türkmenistanyň Daşary Işler ministrligi

– Türkmenistanyň Baş prokuraturasy 

– Türkmenistanyň Döwlet gümrük  gullugy

– Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy

– Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Salgyt müdiriýeti

– Türkmenistanyň Merkezi banky

– Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komiteti

– Türkmenistanyň  Döwlet haryt-çig mal biržasy

 

 

 

 

Esasy