Maliýe gözegçiligi müdirliginiň resminamalary

1. Turkmenistanyn Prezidentinin 2010-njy yylyn 15-nji yanwarynda cykaran 10798-nji belgili karary bilen tassyklanan Turkmenistanyn Maliye ministrliginin Maliye gozegciligi mudirligi hakynda Duzgunnamasy.

2. Turkmenistanyn Maliye ministrinin 2010-njy yylyn 19-njy mayyndaky 11-nji belgili buyrugy bilen tassyklanan Maliye gozegciligi mudirliginin isgarlerinin wezipe borclary hakynda buyrugy.

3. Turkmenistanyn Maliye ministrinin 2010-njy yylyn 25-nji fewralyndaky 16-nji belgili buyrugy bilen tassyklanan Edara gornusli we sahsy taraplaryn Turkmenistanyn Maliye ministrliginin talap etmegi boyunca jenayatcylykly yol bilen alnan girdejilerin kanunlasdyrylmagyna we terrorcylygyn maliyelesdirilmegine garsy goresmek ucin zerur maglumatlary bermeginin Tertibini tassyklamak hakynda buyrugy.

4. Turkmenistanyn Maliye ministrinin 2010-njy yylyn 25-nji fewralyndaky 17-nji belgili buyrugy bilen tassyklanan Jenayatcylykly yol bilen alnan girdejilerin kanunlasdyrylmagyna we terrorcylygyn maliyelesdirilmegine garsy hokmany gozegciligi amala asyrmak ucin gelesiklerin we amallaryn dasary yurt pulundaky ya-da milli puldaky caklendirme mocberini kesgitlemek hakynda buyrugy.

5. Turkmenistanyn Maliye ministrinin 2010-njy yylyn 14-nji aprelindaki 38-nji belgili buyrugy bilen tassyklanan Edara gornusli ya-da sahsy taraplaryn Turkmenistanyn Maliye ministrliginin Maliye gozegciligi mudirligine jenayatcylykly yol bilen alnan girdejilerin kanunlasdyrylmagyna we terrorcylygyn maliyelesdirilmegine garsy hereket etmek ucin maglumatlary bermek hakyndaky maglumatnamalaryn gornuslerini doldurmak boyunca mysaly Gollanmany tassyklamak hakynda buyrugy.

6. Turkmenistanyn Maliye ministrinin 2010-njy yylyn 23-nji aprelindaki 40-njy belgili buyrugy bilen tassyklanan Jenayatcylykly yol bilen alnan girdejilerin kanunlasdyrylmagyna we terrorcylygyn maliyelesdirilmegine garsy hereket etmek maksady bilen, Turkmenistanyn Maliye ministrliginin talapnamasy boyunca maliye gozegciliginin subyektlerinden zerur bolan maglumatlary we resminamalary almak hakynda Duzgunnamany tassyklamak baradaky buyrugy.

7. Turkmenistanyn Maliye ministrinin 2010-njy yylyn 3-nji mayyndaky 44-nji belgili buyrugy bilen tassyklanan Turkmenistanyn Maliye ministrliginin gorkezmesi boyunca pul serisdeleri we gayry emlakler bilen gelesiklerin we amallaryn gecirilmegini togtatmak hakynda Duzgunnamany tassyklamak baradaky buyrugy.

8. Turkmenistanyn Maliye ministrinin 2010-njy yylyn 11-nji iyunyndaky 52-nji belgili buyrugy bilen tassyklanan Turkmenistanyn Maliye ministrliginin Maliye gozegciligi mudirligi tarapyndan jenayatcylykly yol bilen alnan girdejilerin kanunlasdyrylmagyna we terrorcylygyn maliyelesdirilmegine garsy hereket etmek ucin degisli maglumatlary yygnamagyn, seljermegin we netijede gelesigin ya-da amalyn jenayatcylykly yol bilen alnan girdejileri kanunlasdyrmak we terrorcylygy maliyelesdirmek bilen baglanysyklydygyna sayatlyk edyan yeterlik esaslar bolan mahalynda degisli maglumatlary we resminamalary oz ygtyyarlygyna layyklykda, hukuk gorayjy edaralara gecirmegin Tertibini tassyklamak baradaky buyrugy.

9. Turkmenistanyn Merkezi bankynyn Mudiriyetinin baslygynyn 2011-nji yylyn 2-nji fewralyndaky 4-nji belgili buyrugy bilen tassyklanan Turkmenistanyn banklarynda icerki gozegciligi barada Duzgunnamany tassyklamak baradaky buyrugy.

10. Turkmenistanyn Merkezi bankynyn Mudiriyetinin Baslygynyn 2011-nji yylyn 17-nji fewralyndaky 26-nji belgili we Turkmenistanyn Maliye Ministrinin 2011-nji yylyn 17-nji fewralyndaky 17-nji belgili bilelikdaki buyrugy bilen tassyklanan Jenayatcylykly yol bilen alnan girdejilerin kanunlasdyrylmagy we terrorcylygyn maliyelesdirilmegi bilen baglanysykly pul serisdeleri we/ya-da gayry emlak bilen amallara garsy hereket etmek we yuze cykarmak boyunca carelerin banklar tarapyndan amala asyrylmagy hakynda Duzgunnamany tassyklamak barada buyrugy.

 Maliye gozegciligi mudirliginin resminamalary. ZIP
 
 
Türkmenistanyň Maliýe ministriniň 2011-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky 62 belgili buýrugy b ilen tassyklandy
 

 

AttachmentSize
Türkmenistanyň Maliýe ministriniň 2011-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky 62 belgili buýrugy bilen tassyklanyldy56.5 KB
Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirmegine garşy hereket etmek maksady bilen içerki gözegçiligi gurnamak hakynda Düzgünnama104 KB
Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek maksady bilen içerki gözegçiligi guramak hakynda düzgünnama 1-nji goşundy 48.5 KB
Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça ulgamy laýyk däl ýurtlar babatda çäreleri görmek hakynda Düzgünnama58.5 KB
Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek çärelerini amala aşyrýan maglumat berýän taraplaryň işgärlerini hünär taýdan taýýarlamak we olaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak ha53.5 KB
Terrorçylyga gatnaşanlygy barada maglumatlary bolan taraplaryň sanawlaryny ýaýratmak we ýerine ýetirmek hakynda Düzgünnama87.5 KB