Maliýe gözegçiligi müdirligine amallar we geleşikler barada maglumat bermek

esasy

 

 

 

Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek  ugrunda  Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň  talaby boýunça edara görnüşli we şahsy taraplaryň  maglumatlary tabşyrmagynyň

Tertibi

 

1. Şu Tertip ama öz işini „Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakynda“ Türkmenistanyň kanunynda (mundan beýläk  -Kanun) we Türkmenistanyň Prezidentiniň 2010-njy ýylyň 15-nji ýanwaryndaky 10798 belgili Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministligiginiň işini kämilleşdirmek hakyndaky“  kararynda göz öňünde tutulan zerur maglumatlaryň berlişini kadalaşdyrýar.  

 

2. Maglumatlar  pul serişdeleri ýa-da gaýry emläkler bilen geleşikleri we amallary geçirýänedara görnüşli we şahsy adamlar  tarapyndan  (mundan beýläk - maliýe gözegçiliginiň subýektleri)  tabşyrylýar.

 

 

esasy