içerki barlagyň kadalaryny ylalaşmak

esasy

 

 

 

Guramalar içerki gözegçiligiň düzgünlerini işläp düzende

şu aşakdakylary göz öňünde tutmalydyr:

 

1. Türkmenistanyň „Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň  maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakyndaky“ kanuny (2009-njy ýylyň 28-nji maýy);

 

2. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministriniň  Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek maksady bilen içerki gözegçiligi guramagy  geçirmek  hakyndaky Düzgünnamany tassyklamagyň buýrugy (2011-nji ýylyň 9-njy iýunyndaky  62 belgili):

 

3. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministriniň 2011-nji ýylyň 3-nji  noýabryndaky terrorçylyga gatnaşanlygynyň maglumatlary bolan adamlaryň sanawyny ýaýratmak we ýerine ýetirmek hakynda Düzgünnamany tassyklamagyň 102 belgili buýrugy.

 

 

esasy