FATF-yň we MANIWEL-iň ýüzlenmeleri

esasy

 

 

 

ÝAT-nyň maslahatlary

 

ÝAT-yň 9-njy Möwsümara mejlisiniň çäginde hususy bölek bilen maslahatlaşmagyň netijeleri boýunça  maliýe durnuksyzlygynyň şertlerinde PÝ/TM-nyň töwekgelçiliklerine baha bermek meselelerinde ÝAT-yň agza -döwletlerine maslahatlar

 

ÝAT-yň 10-njy Möwsümara mejlisiniň çäginde hususy bölek bilen maslahatlaşmagyň netijeleri boýunça  ÝAT-yň agza -döwletlerine maslahatlar

ÝAT-yň agza –döwletleriniň wekilleri bilen maslahatlaşmagyň netijeleri boýunça  ÝAT-yň 10-njy Möwsümara mejlisiniň maslahatlary

 

Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegiň  halkara ulgamynyň netijeli işlemegini üpjün edýän möhüm gurallaryň biri  hem FATF-yň we MANIWEL-iň pullary ýuwmagyň garşysyna döredilen milli ulgam köp derejede  bu ugurdaky halkara standartalyran laýyk gelmeýän döwletleri we ýurisdiksiýalary ýüze çykarmak baradaky  işleridir.

 

2008-2009-njy ýyllarda bu gural FATF-yň we MANIWEL-iň ýüzlenmelerini çap etmek bilen amala aşyryldy we olarda degişli döwletlere we ýurisdiksiýalara  jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmäge garşy hereket etmegiň  milli kanunçylygyny halkara standartlaryna laýyk getirmek  maslahat berildi.

 

Ýüzlenmeler

 

FATF-yň  jemgyýetçilik ýüzlenmesi – 2011-nji ýylyň 28-nji oktýabry

FATF-yň  jemgyýetçilik ýüzlenmesi – 2011-nji ýylyň 24-nji  iýuny

FATF-yň  jemgyýetçilik ýüzlenmesi – 2011-nji ýylyň 25-nji  fewraly

FATF-yň  jemgyýetçilik ýüzlenmesi

Döwletleriň POD/FT-iň halkara standartlaryna laýyklygy boýunça häzirki ýagdaý

2010-njy ýylyň 25-nji Iýuny

2010-njy ýylyň 16-njy fewraly

2009-njy ýylyň 26-njy iýuny

2009-njy ýylyň 25-nji fewraly

2008-nji ýylyň 16-njy oktýabry

2008-nji ýylyň 28-nji  fewraly

 

MANIWEL-iň ýüzlenmeleri

 

2009-njy ýylyň 14-nji dekabry

2009-njy ýylyň 24-nji sentýabry

2009-njy ýylyň 20-nji marty

2008-nji ýylyň 12-nji dekabry

 

 

esasy