FATF-yň resminamalary

esasy

 

 

 

FATF-yň resminamalary

 

FATF-yň resminamalary, ylaýta-da, 40 maslahat her bir ýurtda jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegiň netijeli ulgamyny döretmek boýunça ähli mümkinçilikleri  öz içine alýan jemleýji guramaçylyk-hukuk çärelerinden ybaratdyr we onuň toplumlylygy we köp taraplylygy şu aşakdaky ýagdaýlarda ýüze çykýar:

 

· jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegi guramak bilen bagly meseleleri milli we halkara derejesinde iň ýokary  möçberde öz içine almak;

· POD/FT-yň meselelerine bagyşlanan halkara konwensiýalary, BMG-nyň Howpsuzlyk Geňeşiniň  rezolýusiýalary,  ýöriteleşdirilen halkara guramalarynyň  ykrarnamalary bilen ýakyn aragatnaşykda bolmak;

· milli aýratynlygy we hukuk ulgamynyň aýratynlygyny göz öňünde tutup FATF-yň 40 maslahatyny durmuşa geçirmekde ýurtlara käbir özboluşlylyga mümkinçilikleri açmak;

 

FATF-yň resminamalary başga halkara ykrarnamalaryň degişli kada-kanunlaryny gaýtalamaýar we olaryň ýerini çalyşmaýar, zerur halatlarda, olaryň üstüni ýetirip, POD/FT babatynda ölçegleriň we düzgünleriň kodlaşdyrylmagynda möhüm  orny eýelemek bilen olary guramaçylyk ýörelgeleriň we hukuk normalaryň bitewi ulgamyna jemleýär.

 

FATF-yň 40 maslahaty

 

FATF-yň 40 maslahatyna laýyklyga baha bermegiň usulýeti

 

POD/FT babatynda baha we özara baha bermegi geçirmek boýunça ýurtlar we bilermenler üçin gollanma

 

 

esasy