halkara konwensiýalary

esasy

 

 

 

Halkara konwensiýalary

 

Halkara konwensiýalary jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileri kanunlaşdyrmak we terrorçylygy maliýeleşdirmeklige garşy hereket etmegiň halkara ulgamynyň wajyp bölegidir we FATF-yň maslahatlary bilen bilelikde  POD/FT-iň ulgamynda toplumlaýyn halkara standartlaryny döredýär.

 

Konwensiýalar POD/FT-iň ulgamynda milli iş tertibini guramagyň we hukuk üpjünçiliginiň esasyny düzýär we döwletleriň ygtyýarly edaralarynyň halkara hyzmatdaşlygynyň meselesini goşmak bilen, bu ugurda çäreleri durmuşa geçirmegiň netijeli gurallaryny berkidýär.

 

Ýewropa Sowetiniň  jenaýatçylykly işlerden we terrorçylygy maliýeleşdirmekden alnan girdejileri kanunlaşdyrmak, ýüze çykarmak, almak we konfiskasiýa etmek hakyndaky Konwensiýasy  (Warşawa konwensiýasy)

 

BMG-nyň korrupsiýa garşy 2003-nji ýyl Konwensiýasy (Merid  konwensiýasy)

 

Terrorçylyk, separatizm we ekstremizm bilen göreşmek hakynda Şanhaý  konwensiýasy

 

BMG-nyň transmilli guramaçylykly jenaýatçylyga garşy göreş Konwensiýasy (Palerma konwensiýasy)

 

BMG-nyň  terrorçylygy maliýeleşdirmek bilen göreşmek hakynda  Halkara konwensiýasy (Nýu-Ýork konwensiýasy)

 

Ýewropa Sowetiniň   korrupsiýa üçin raýat-hukuk jogapkärçiligi hakynda  1999-njy ýyl Konwensiýasy

 

Ýewropa Sowetiniň   korrupsiýa jenaýat jogapkärçiligi hakynda  1999-njy ýyl Konwensiýasy

 

Ýewropa Sowetiniň   jenaýatçylykdan  alnan girdejileri kanunlaşdyrmak, ýüze çykarmak, almak we konfiskasiýa etmek hakynda 1990-njy ýyl Konwensiýasy  (Strasburg konwensiýasy)

 

BMG-nyň  neşe we psihotrop serişdeleriniň bikanun dolanyşygynyň garşysyna göreş hakynda 1988 ýyl Konwensiýasy

(Wena konwensiýasy)

 

 

esasy