kanunçylyk

esasy

 

 

 

Kanunçylyk

 

Türkmenistanyň jenaýatçylykly girdejileri kanunlaşdyrmagyň we terrorçylygy maliýeleşdirmäge garşy hereketi kadalaşdyryjy esasy kanunlary:

 

Türkmenistanyň Konstitusiýasy

 

Türkmenistanyň „Terrorçylyga garşy göreş hakyndaky“ kanuny

 

Türkmenistanyň „Korrupsiýa garşy hereket etmek hakyndaky“ kanuny

 

Türkmenistanyň  Jenaýat kodeksi

 

Türkmenistanyň „ täjirçilik baknlary we bank işleri hakyndaky“ kanuny

 

Türkmenistanyň „Neşe serişdeleri, psihotrop serişdeleri, prekursorlar we olaryň bikanan dolanyşygyna garşy hereket etmegiň çäreleri  hakyndaky“ kanuny

 

Türkmenistanyň „Adam söwdasyna garşy göreş hakyndaky“ kanuny

 

Türkmenistanyň „Jenaýatçylykly girdejileri kanunlaşdyrmagyň we terrorçylygy maliýeleşdirmegiň garşysyna hereket etmek hakyndaky“ kanuny

 

Türkmenistanyň jenaýat-prosessual kodeksi

 

Türkmenistanyň administratiw hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksi

 

Türkmenistanyň „Jemgyýetçilik birleşikleri hakyndaky“ kanuny

 

we ş.m.

 

 

 

 

esasy