pudagara iştoparynyň ýygnaklary

esasy

 

 

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň ýanyndaky Maliýe gözegçiligi gullugynyň

jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň

maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça

Pudagara iş toparynyň ýygnaklary

 

 

 

 

2014 ýyl

 

 

Sene Seredilen esasy meseleler   Gatnaşanlar

 

06.02.2014

 

1. Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň Maliýe gözegçiligi müdirliginiň gurluşyny üýtgedip, ony Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň ýanyndaky Döwlet maliýe gözegçiligi gullugyna öwürmek hem-de Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň we Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň ýanyndaky Döwlet maliýe gözegçiligi gullugy hakyndaky Düzgünnamalaryny taýýarlamak baradaky soraglary ara alyp maslahatlaşmak.

2. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 2009-njy ýylyň 20-nji sentýabryndaky 13-614 belgili tabşyrygynda görkezilen Türkmenistanyň döwlet edara-kärhanalaryna import şertnamalarynyň baglaşylmagy çäklendirilýän daşary ýurt kompaniýalarynyň ýerleşýän erkin (offşor) zolaklarynyň sanawyna gaýtadan seredilmegi bilen bagly soraglary ara alyp maslahatlaşmak.

3. Gaýry meseleler.

 

 

 

Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň MGM-niň, Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň,  Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Daşary Işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň, Türkmenistanyň Neşelere garşy göreşmek baradaky döwlet gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet gümrük  gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň, Türkmenistanyň Baş döwlet salgyt gullugynyň, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň, Türkmenistanyň Syýahatçylyk we sport baradaky Döwlet komitetiniň, Türkmenistanyň  Döwlet haryt-çig mal biržasynyň wekilleri

 

05.04.2014

1. ÝAT-nyň gurluşyny özgertmek üçin ÝAT hakyndaky ylalaşyga üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek boýunça bilen bagly soraglary ara alyp maslahatlaşmak.

2. ÝAT-nyň neşe serişdeleriniň bikanun aýlanyşygyna, jenaýatjylygy we terrorizmi maliýeleşdirmeklige garşy Iş toparynyň mandatynyň möhletiniň şu ýyl gutarýandygy sepäpli agzalan toparyň ÝAT-nyň indiki iki ýyl iş meýilnamasyna goşulmagy bilen bagly soraglary ara alyp maslahatlaşmak.

3. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Ýewropa Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Aşgabatdaky Merkezi bilen bilelikde amala aşyrylmaga göz öňünde tutulan taslamalaryndaky jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunçaulgama degişi bolan soraglary ara alyp maslahatlaşmak.

4. Gaýry meseleler.

 

Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň MGM-niň, Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň,  Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Daşary Işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň, Türkmenistanyň Neşelere garşy göreşmek baradaky döwlet gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet gümrük  gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň, Türkmenistanyň Baş döwlet salgyt gullugynyň, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň, Türkmenistanyň Syýahatçylyk we sport baradaky Döwlet komitetiniň, Türkmenistanyň  Döwlet haryt-çig mal biržasynyň wekilleri

       
 

1. 2014-nji ýylyň 16–20-nji iýunyaralygynda Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherinde geçiriljek Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy göreş baradaky Ýewraziýa toparynyň 20-nji umumy ýygnagynyň hem-de onuň işçi toparlarynyň duşuşyklarynyň esasymeselelerini ara alyp maslahatlaşmak;

2. Türkmenistanyň Hökümeti bilen Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Aşgabatdaky Merkeziniň 2014-nji ýylda bilelikde amala aşyrylmagy göz öňünde tutulan taslamalaryň çäklerinde Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmekde ýardam bermek boýunça 2014-nji ýylyň 1-nji maýynda Türkmenistanyň Maliýe ministrliginde döredilen Üpjünçilik çeşmeleri merkeziniň esasy wezipelerini ara alyp maslahatlaşmak;

3. Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň Ýolagçy gümrük deklarasiýasynyň “Nagt pullaryň deklarasiýasy” goşmaça sahypany ulanmagyň we ony doldurmagyň tertibine goşmaçalary we üýtgetmeleri girizmek meselesini ara alyp maslahatlaşmak;

4. Gaýry meseleler.

  Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň MGM-niň, Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň,  Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Daşary Işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň, Türkmenistanyň Neşelere garşy göreşmek baradaky döwlet gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet gümrük  gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň, Türkmenistanyň Baş döwlet salgyt gullugynyň, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň, Türkmenistanyň Syýahatçylyk we sport baradaky Döwlet komitetiniň, Türkmenistanyň  Döwlet haryt-çig mal biržasynyň wekilleri

 

 

 

 

2013 ýyl

 

 

Sene Seredilen esasy meseleler   Gatnaşanlar
 

 

Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň ýanyndaky Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça utgaşdyryjy Pudagara iş toparynyň 1-nji mejlisigeçirildi, aşakdaky soraglar gün tertibinde seredildi (15-nji ýanwar, 2013 ýyl):

1. Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň erkin aýlanýan puluň çäginden ýokary geçýän milli ýa-da daşary ýurt nagt puluny serhetýaka geçiriş ýerlerinden geçirmegi çäklendirip, olaryň bank edaralaryň üsti bilen geçirilmegini belleýän taslamalaryň üstünde işlemek baradaky teklibini ara alyp maslahatlaşmak.

2. Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça içerki gözegçiliginiň guralşy barada hasabatyny diňlemek we ara alyp maslahatlaşmak.

3. Gaýry meseleler.

 

 

 

Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň MGM-niň, Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň,  Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Daşary Işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň, Türkmenistanyň Neşelere garşy göreşmek baradaky döwlet gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet gümrük  gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň, Türkmenistanyň Baş döwlet salgyt gullugynyň, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň, Türkmenistanyň Syýahatçylyk we sport baradaky Döwlet komitetiniň, Türkmenistanyň  Döwlet haryt-çig mal biržasynyň wekilleri

 

 

Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň ýanyndaky Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça utgaşdyryjy           Pudagara iş toparynyň 2-nji mejlisigeçirildi, aşakdaky soraglar gün tertibinde seredildi (25-nji fewral, 2013 ýyl):

1. Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna garşy maliýe çärelerini işläp düzýän (FATF) toparynyň täze beýandaky maslahatlaryny ornaşdyrmak maksady bilen Türkmenistanyň kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek boýunça degişli ministrliklerde we pudak edaralarynda işleriň barşyny ara alyp maslahatlaşmak.

2. Türkmenistanyň Jemagat hojalygy ministrliginiň garamagyndaky tehniki tükelleýiş edaralarynda jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça içerki gözegçiligiň gurnalşy babatynda hasabatyny diňlemek we ara alyp maslahatlaşmak.

3. Gaýry meseleler.

 

 

Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň MGM-niň, Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň,  Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Daşary Işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň, Türkmenistanyň Neşelere garşy göreşmek baradaky döwlet gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet gümrük  gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň, Türkmenistanyň Baş döwlet salgyt gullugynyň, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň, Türkmenistanyň Syýahatçylyk we sport baradaky Döwlet komitetiniň, Türkmenistanyň  Döwlet haryt-çig mal biržasynyň wekilleri

 

Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň ýanyndaky Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça utgaşdyryjy           Pudagara iş toparynyň 3-nji mejlisigeçirildi, aşakdaky soraglar gün tertibinde seredildi (25-nji mart, 2013 ýyl):

1.  Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça milli töwekgelçiliklere baha bermek ulgamynyň işini ýola goýmagyň meselelerini ara alyp maslahatlaşmak.

2.  Gaýry meseleler.

 

Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň MGM-niň, Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň,  Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Daşary Işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň, Türkmenistanyň Neşelere garşy göreşmek baradaky döwlet gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet gümrük  gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň, Türkmenistanyň Baş döwlet salgyt gullugynyň, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň, Türkmenistanyň Syýahatçylyk we sport baradaky Döwlet komitetiniň, Türkmenistanyň  Döwlet haryt-çig mal biržasynyň wekilleri

 

 

Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň ýanyndaky Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça utgaşdyryjy           Pudagara iş toparynyň 4-nji mejlisigeçirildi, aşakdaky soraglar gün tertibinde seredildi (18-nji aprel, 2013 ýyl):

1. Belorussiýa Respublikasynyň Minsk şäherinde 2013-nji ýylyň 20-24-nji maýy aralygynda geçiriljek Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy göreş baradaky Ýewraziýa toparynyň (ÝAT) nobatdaky umumy ýygnagynda seredilmegi meýilleşdirilýän:

- ÝAT bilen Şanhaý Hyzmatdaşlyk guramasynyň Terrorçylyga garşy göreşiň sebitleýin düzüm birliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Teswirnamanyň;

- ÝAT bilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Terrorçylyga  garşy göreş merkeziniň arasynda hyzmatdaşlyk etmek barada özara düşünişmek hakynda Ähtnamanyň;

- ÝAT bilen Neşeleriňserişdeleriniň, psihotrop maddalaryň we olaryň prekursorlaryňbikanun dolanşygyna garşy Merkezi Aziýanyň sebitleýin seljerme-maglumat beriş merkeziniň arasynda hyzmatdaşlyk etmek barada özara düşünişmek hakynda Ähtnamanyň taslamalaryny ara alyp maslahatlaşmak we bu ugurda Türkmenistanyň bitewi ýörelgesini işläp düzmek.

2. Gaýry meseleler.

 

 

Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň MGM-niň, Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň,  Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Daşary Işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň, Türkmenistanyň Neşelere garşy göreşmek baradaky döwlet gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet gümrük  gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň, Türkmenistanyň Baş döwlet salgyt gullugynyň, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň, Türkmenistanyň Syýahatçylyk we sport baradaky Döwlet komitetiniň, Türkmenistanyň  Döwlet haryt-çig mal biržasynyň wekilleri

 

Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň ýanyndaky Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça utgaşdyryjy           Pudagara iş toparynyň 5-nji mejlisigeçirildi, aşakdaky soraglar gün tertibinde seredildi (10-njy maý, 2013 ýyl):

1. Belorussiýa Respublikasynyň Minsk şäherinde 2013-nji ýylyň 20-24-nji maýy aralygynda geçirilmegi meýilleşdirilýänJenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy göreş baradaky Ýewraziýa toparynyň (ÝAT) nobatdaky umumy ýygnagynda kabul ediljek çözgütleriara alyp maslahatlaşmak

2. Gaýry meseleler.

 

Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň MGM-niň, Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň,  Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Daşary Işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň, Türkmenistanyň Neşelere garşy göreşmek baradaky döwlet gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet gümrük  gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň, Türkmenistanyň Baş döwlet salgyt gullugynyň, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň, Türkmenistanyň Syýahatçylyk we sport baradaky Döwlet komitetiniň, Türkmenistanyň  Döwlet haryt-çig mal biržasynyň wekilleri

 

 

Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň ýanyndaky Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça utgaşdyryjy           Pudagara iş toparynyň 6-njy mejlisigeçirildi, aşakdaky soraglar gün tertibinde seredildi (24-nji iýun, 2013 ýyl):

1. 2013-nji ýylyň 19-21-nji iýuny aralygyndaky Norwegiýanyň Osloşäherinde geçirilen Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna garşy maliýe çärelerini işläp düzýän (FATF) toparynyň nobatdaky umumy ýygnagynynyň netijelerini ara alyp maslahatlaşmak.

2. Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna garşy maliýe çärelerini işläp düzýän (FATF) toparynyň I maslahatynyň talaplaryny berjaý etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça milli töwekgelçiliklere baha bermek ulgamynyň işini ýola goýmagyň meselelerini ara alyp maslahatlaşmak.

3. Gaýry meseleler.

 

  Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň MGM-niň, Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň,  Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Daşary Işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň, Türkmenistanyň Neşelere garşy göreşmek baradaky döwlet gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet gümrük  gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň, Türkmenistanyň Baş döwlet salgyt gullugynyň, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň, Türkmenistanyň Syýahatçylyk we sport baradaky Döwlet komitetiniň, Türkmenistanyň  Döwlet haryt-çig mal biržasynyň wekilleri
 

Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň ýanyndaky Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça utgaşdyryjy           Pudagara iş toparynyň 7-nji mejlisigeçirildi, aşakdaky soraglar gün tertibinde seredildi (24-nji iýul, 2013 ýyl):

1. Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň Maliýe gözegçiligi müdirligi tarapyndan geçirilen barlagyň netijelerini ara alyp maslahatlaşmak.

2. Gaýry meseleler.

  Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň MGM-niň, Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň,  Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Daşary Işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň, Türkmenistanyň Neşelere garşy göreşmek baradaky döwlet gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet gümrük  gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň, Türkmenistanyň Baş döwlet salgyt gullugynyň, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň, Türkmenistanyň Syýahatçylyk we sport baradaky Döwlet komitetiniň, Türkmenistanyň  Döwlet haryt-çig mal biržasynyň wekilleri

 

 

 

 

2012 ýyl

 

 

Sene Seredilen esasy meseleler   Gatnaşanlar
 

 

1. FATF-yň  Toparynyň halkara bilermenleri bilen POD/FT-iň milli   ulgamynyň ösüşiniň gurluşyna baha bermek üçin Türkmenistnada meýilleşdirilen duşuşygynyň meselelerini taýýarlamak we ara alyp maslahatlaşmak.

2. Beýleki meseleler.

 

 

Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň MGM-niň, Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň,  Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Daşary Işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň, Türkmenistanyň Neşelere garşy göreşmek baradaky döwlet gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet gümrük  gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň, Türkmenistanyň Baş döwlet salgyt gullugynyň, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň, Türkmenistanyň Syýahatçylyk we sport baradaky Döwlet komitetiniň, Türkmenistanyň  Döwlet haryt-çig mal biržasynyň wekilleri

 

 

1. FATF-yň  2012-nji ýylyň 13-17-nji fewralynda  geçen ýygnagynyň jemlerini ara alyp maslahatlaşmak.

2. Beýleki meseleler.

 

Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň MGM-niň, Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň,  Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Daşary Işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň, Türkmenistanyň Neşelere garşy göreşmek baradaky döwlet gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet gümrük  gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň, Türkmenistanyň Baş döwlet salgyt gullugynyň, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň, Türkmenistanyň Syýahatçylyk we sport baradaky Döwlet komitetiniň, Türkmenistanyň  Döwlet haryt-çig mal biržasynyň wekilleri

 

 

1. Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileri kanunlaşdyrmaga we terrorçylygy maliýeleşdirmäge garşy hereket etmek  boýunça ÝAT-nyň bilermenleri bilen 2012-nji ýylyň 25-27-nji martynda boljak „Ýüzbe-ýüz“ duşuşygynyň meselelerini taýýarlamak we ara alyp maslahatlaşmak.

2. Beýleki meseleler.

 

Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň MGM-niň, Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň,  Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Daşary Işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň, Türkmenistanyň Neşelere garşy göreşmek baradaky döwlet gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet gümrük  gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň, Türkmenistanyň Baş döwlet salgyt gullugynyň, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň, Türkmenistanyň Syýahatçylyk we sport baradaky Döwlet komitetiniň, Türkmenistanyň  Döwlet haryt-çig mal biržasynyň wekilleri

 

 

1. Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileri kanunlaşdyrmaga we terrorçylygy maliýeleşdirmäge garşy hereket etmek  boýunça ÝAT-nyň bilermenleri bilen „Ýüzbe-ýüz“ duşuşyk.

2. Maliýe monitoriňiniň Halkara okuw-usulýet merkeziniň bilermenleri  (MMHOUM) bilen duşuşyk.

3. Beýleki meseleler.

 

Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň MGM-niň, Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň,  Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Daşary Işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň, Türkmenistanyň Neşelere garşy göreşmek baradaky döwlet gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet gümrük  gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň, Türkmenistanyň Baş döwlet salgyt gullugynyň, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň, Türkmenistanyň Syýahatçylyk we sport baradaky Döwlet komitetiniň, Türkmenistanyň  Döwlet haryt-çig mal biržasynyň wekilleri

 

 

1. Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileri kanunlaşdyrmaga we terrorçylygy maliýeleşdirmäge garşy hereket etmek  boýunça ÝAT-nyň bilermenleri bilen 2012-nji ýylyň 25-27-nji martynda bolan „Ýüzbe-ýüz“ we  MMHOUM-yň bilermenleri bilen duşuşygyň jemlerini  ara alyp maslahatlaşmak.

 2. Beýleki meseleler.

  Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň MGM-niň, Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň,  Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Daşary Işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň, Türkmenistanyň Neşelere garşy göreşmek baradaky döwlet gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet gümrük  gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň, Türkmenistanyň Baş döwlet salgyt gullugynyň, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň, Türkmenistanyň Syýahatçylyk we sport baradaky Döwlet komitetiniň, Türkmenistanyň  Döwlet haryt-çig mal biržasynyň wekilleri

 

 

 

2011 ýyl

 

Sene Seredilen esasy meseleler   Gatnaşanlar

 

16.03.2011

 

1. Türkmenistanyň Prezidentiniň  2011-nji ýylyň 25-nji fewralyndaky 11536 belgili karary  bilen tassyklanan Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň ýanynda jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileri kanunlaşdyrmagyň we terrorçylygyň maliýeleşdirmegine garşy hereket etmegi utgaşdyrmak  boýunça Pudagara  Iş toparynyň Düzgünnamasynda göz öňünde tutulan wezipeleri we borçlary amala aşyrmagyň usullaryny ara alyp maslahatlaşmak.

2. Pudagara  Iş toparynyň 2011 ýyl üçin iş meýilnamasyny işläp düzmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşmak.

3. Pudagara  Iş toparynyň  agzalarynyň özara utgaşykly işiniň  usullaryny kesgitlemek.

4. FATF-yň 21.02.11ý. seneli maslahatlary bilen baglanyşykly, Türkmenistanyň kanunçylygyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşmak.

5. Beýleki meseleler.

 

 

 

Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň MGM-niň, Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň,  Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Daşary Işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň, Türkmenistanyň Neşelere garşy göreşmek baradaky döwlet gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet gümrük  gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň, Türkmenistanyň Baş döwlet salgyt gullugynyň, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň, Türkmenistanyň Syýahatçylyk we sport baradaky Döwlet komitetiniň, Türkmenistanyň  Döwlet haryt-çig mal biržasynyň wekilleri

06.04.2011

1. Türkmenistanda 2010 ýylyň 6-14 noýabrynda ÝAT-nyň bilermenleri tarapyndan  Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileri kanunlaşdyrmagyň we terrorçylygyň maliýeleşdirmegine garşy hereket etmek ulgamynda geçirilen özara baha berlişine  ministrlikleriň we pudak edaralarynyň tekliplerine we belliklerine seretmek we pikir alşymagy guramak.

2. Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileri kanunlaşdyrmagyň we terrorçylygyň maliýeleşdirmegine garşy hereket etmek ulgamynda halkara gatnaşyklaryny ýola goýmak hakynda pikir alşymagy guramak meselelerine seretmek.

3. Beýleki meseleler.

 

Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň MGM-niň, Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň,  Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Daşary Işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň, Türkmenistanyň Neşelere garşy göreşmek baradaky döwlet gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet gümrük  gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň, Türkmenistanyň Baş döwlet salgyt gullugynyň, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň, Türkmenistanyň Syýahatçylyk we sport baradaky Döwlet komitetiniň, Türkmenistanyň  Döwlet haryt-çig mal biržasynyň wekilleri

 

25.05.2011

1. Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirmegine garşy hereket etmek boýunça birmeňşeş bolmadyk ulgamly ýurtlara degişli çäreler hakynda Düzgünnamany ara alyp maslahatlaşmak.

2. Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek maksady bilen daşary ýurt döwletleriniň  wezipeli adamlaryna degişli çäreleri geçirmek  hakyndaky Düzgünnamany ara alyp maslahatlaşmak.

3. Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek maksady bilen içerki gözegçiligi guramak  geçirmek  hakyndaky Düzgünnamany ara alyp maslahatlaşmak.

4. Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirmegine garşy hereket etmek  boýunça çäreleri amala aşyrýan maliýe gözegçiligi subýektiniň işgärlerini taýýarlamak we olaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak hakyndaky Düzgünnamany ara alyp maslahatlaşmak.

5. Beýleki meseleler.

 

  Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň MGM-niň, Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň,  Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Daşary Işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň, Türkmenistanyň Neşelere garşy göreşmek baradaky döwlet gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet gümrük  gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň, Türkmenistanyň Baş döwlet salgyt gullugynyň, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň, Türkmenistanyň Syýahatçylyk we sport baradaky Döwlet komitetiniň, Türkmenistanyň  Döwlet haryt-çig mal biržasynyň wekilleri
30.06.2011

1. Ýewraziýa toparynyň  işçi toparynyň  14-nji Möwsümara mejlisiniň jeminiara alyp maslahatlaşmak.

2. FATF-yň 34 Möwsümara mejlisiniň jeminiara alyp maslahatlaşmak.

3. Türkmenistanyň kanunçylyk namalaryna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşmak.

4. Beýleki meseleler.

 

Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň MGM-niň, Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň,  Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Daşary Işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň, Türkmenistanyň Neşelere garşy göreşmek baradaky döwlet gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet gümrük  gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň, Türkmenistanyň Baş döwlet salgyt gullugynyň, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň, Türkmenistanyň Syýahatçylyk we sport baradaky Döwlet komitetiniň, Türkmenistanyň  Döwlet haryt-çig mal biržasynyň wekilleri

 

12.07.2011 1. Türkmenistanyň kanunçylyk namalaryna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşmak.  

Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň MGM-niň, Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň,  Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Daşary Işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň, Türkmenistanyň Neşelere garşy göreşmek baradaky döwlet gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet gümrük  gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň, Türkmenistanyň Baş döwlet salgyt gullugynyň, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň, Türkmenistanyň Syýahatçylyk we sport baradaky Döwlet komitetiniň, Türkmenistanyň  Döwlet haryt-çig mal biržasynyň wekilleri

 

26.07.2011 1. ABŞ-nyň Maliýe ministrliginiň  halkara standartlaryna laýyklykda POD/FT-iň milli ulgamyny mundan beýläk kämilleşdirmekde teklip eden tehniki kömeginiň  esasy ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmak.  

Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň MGM-niň, Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň,  Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Daşary Işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň, Türkmenistanyň Neşelere garşy göreşmek baradaky döwlet gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet gümrük  gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň, Türkmenistanyň Baş döwlet salgyt gullugynyň, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň, Türkmenistanyň Syýahatçylyk we sport baradaky Döwlet komitetiniň, Türkmenistanyň  Döwlet haryt-çig mal biržasynyň wekilleri

 

29.08.2011

1. „Terrorçylaryň sanawyny ýaýratmak we onuň talaplaryny ýerine ýetirmek hakyndaky Düzgünnama“ seretmek.

2. Beýleki meseleler.

 

Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň MGM-niň, Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň,  Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Daşary Işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň, Türkmenistanyň Neşelere garşy göreşmek baradaky döwlet gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet gümrük  gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň, Türkmenistanyň Baş döwlet salgyt gullugynyň, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň, Türkmenistanyň Syýahatçylyk we sport baradaky Döwlet komitetiniň, Türkmenistanyň  Döwlet haryt-çig mal biržasynyň wekilleri

 

30.09.2011

1. Fransiýa Pariž şäherinde IÇR tarapyndan geçirilen Ýewropa we Ýewraziýa boýunça sebitleýin toparlaryň duşuşygynyň jeminiara alyp maslahatlaşmak.

2. Beýleki meseleler.

 

Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň MGM-niň, Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň,  Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Daşary Işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň, Türkmenistanyň Neşelere garşy göreşmek baradaky döwlet gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet gümrük  gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň, Türkmenistanyň Baş döwlet salgyt gullugynyň, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň, Türkmenistanyň Syýahatçylyk we sport baradaky Döwlet komitetiniň, Türkmenistanyň  Döwlet haryt-çig mal biržasynyň wekilleri

 

31.10.2011

1. Fransiýa Pariž şäherinde 24-28.10.2011ý. geçirilen FATF-yň nobatdaky jeminiara alyp maslahatlaşmak.

2. Beýleki meseleler.

 

Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň MGM-niň, Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň,  Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Daşary Işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň, Türkmenistanyň Neşelere garşy göreşmek baradaky döwlet gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet gümrük  gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň, Türkmenistanyň Baş döwlet salgyt gullugynyň, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň, Türkmenistanyň Syýahatçylyk we sport baradaky Döwlet komitetiniň, Türkmenistanyň  Döwlet haryt-çig mal biržasynyň wekilleri

 

29.11.2011

1. HHR-nyň Sýamyn şäherinde 2011ý. 23-25 noýabarynda geçirilen Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirmegine garşy hereket etmek  boýunça Ýewraziýa toparynyň 15 Möwsümara ýygnagynyň jeminiara alyp maslahatlaşmak.

2. TYweÖM-niň tabşyrygy boýunça „Işleriň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlandyrmak hakyndaky“ kanuna laýyklykda Türkmenistanyň Syýahatçylyk we sport baradaky Döwlet komiteti tarapyndan kazinolara gözegçili geçirmek meselesine seretmek.

3. Beýleki meseleler.

 

Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň MGM-niň, Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň,  Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Daşary Işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň, Türkmenistanyň Neşelere garşy göreşmek baradaky döwlet gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet gümrük  gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň, Türkmenistanyň Baş döwlet salgyt gullugynyň, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň, Türkmenistanyň Syýahatçylyk we sport baradaky Döwlet komitetiniň, Türkmenistanyň  Döwlet haryt-çig mal biržasynyň wekilleri

 

26.12.2011

1. Türkmenistanda 2011 ýylda POD/FT milli ulgamyny ösdürmek babatda kabul edilen kararlara baha bermek.

2. Beýleki meseleler.

 

Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň MGM-niň, Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň,  Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Daşary Işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň, Türkmenistanyň Neşelere garşy göreşmek baradaky döwlet gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet gümrük  gullugynyň, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň, Türkmenistanyň Baş döwlet salgyt gullugynyň, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň, Türkmenistanyň Syýahatçylyk we sport baradaky Döwlet komitetiniň, Türkmenistanyň  Döwlet haryt-çig mal biržasynyň wekilleri

 

 

esasy