pudagara iştoparynynyň düzümi

esasy

 

 

Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň ýanyndaky jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna

we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça 

utgaşdyryjy Pudagara iştoparynynyň düzümi

 

 

Pudagara iş toparyň düzümine düzüm birlikleriniň ýolbaşçylary ýa-da olaryň orunbasarlary girýär:

 

 

– Türkmenistanyň Maliýe ministrligi

– Türkmenistanyň Adalat ministrligi 

– Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrligi

– Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi

– Türkmenistanyň Daşary Işler ministrligi

– Türkmenistanyň Baş prokuraturasy 

– Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrligi

– Türkmenistanyň Neşelere garşy göreşmek baradaky döwlet gullugy

– Türkmenistanyň Döwlet gümrük  gullugy

– Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy

– Türkmenistanyň Baş döwlet salgyt gullugy

– Türkmenistanyň Merkezi banky

– Türkmenistanyň Syýahatçylyk we sport baradaky Döwlet komiteti

– Türkmenistanyň  Döwlet haryt-çig mal biržasy

 

Pudagara iş toparynyň düzümi ýokarda agzalan ministrlikler we pudak edaralary bilen ylalaşylyp, Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň buýrugy bilen tassyklanýar. 

 

 

Pudagara iş toparynyň düzümi barada buýruk № 29 15.03.2011ý.

 

 

esasy