pudagara iştopary

esasy

 

 

 

Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň ýanyndaky jenaýatçylykly

ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň

maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça

utgaşdyryjy Pudagara iştopary 

 

( Türkmenistanyň Maliýe ministrliginiň ýanyndaky POD/FT boýunça utgaşdyryjy Pudagara iştopary hakynda düzgünnama № 11536 25.02.2011 ý. )

 

 

Pudagara iş topary jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriňkanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşyhereket etmek meselesi boýunça maliýe gözegçiligini amala aşyrýanedaralaryň hem-de hukuk goraýjy we harby edaralaryň, şeýle hemmaglumat berýän taraplaryň bu ugurda alyp barýan işini utgaşdyrmakwe kämilleşdirmek maksady bilen döredilýär.

 

Pudagara iş topary öz işinde Türkmenistanyň Konstitusiýasyny,Türkmenistanyň kanunlaryny, Türkmenistanyň Prezidentiniňnamalaryny, Türkmenistanyň Mejlisiniň kararlaryny, TürkmenistanyňMinistrler Kabinetiniň çözgütlerini, beýleki kadalaşdyryjy hukuknamalary, şeýle hem şu Düzgünnamany goldanýar.

 

 

Pudagara iş toparynyň maksatlary:

 

- «Jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagynawe terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunynyň talaplaryny şahsy we edara görnüşli taraplaryň doly ýerine ýetirmegini üpjün etmek;

 

- maliýe gözegçiligini amala aşyrýan edaralaryň, hukuk goraýjy weharby edaralaryň hem-de maglumat berýän taraplaryň bu ugurda alypbarýan işlerini utgaşdyrmak, şeýle hem jenaýatçylykly ýol bilen alnangirdejileriňkanunlaşdyrylmagynawe terrorçylygyňmaliýeleşdirilmegine garşy hereketetmegiň bitewi ulgamyny döretmek;

 

- jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna weterrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegiň halkarastandartlarynyň hem-de onuň bilen bagly Jenaýatçylykly ýol bilen alnan pul serişdeleriniň kanunlaşdyrylmagyna garşy göreşmegiň maliýe çärelerini işläp düzýän toparyň (FATF) taýýarlan gollanmalarynyň we çözgütleriniň ýerineýetirilmegini üpjün etmek;

 

- jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça halkarahyzmatdaşlygy bilen bagly baş ýörelgäni işläp taýýarlamak;

 

- dünýä jemgyýetçiliginiň öňünde jenaýatçylykly ýol bilen alnangirdejileriňkanunlaşdyrylmagynawe terrorçylygyňmaliýeleşdirilmegine garşy hereketetmek boýunça öz üstüne alan borçnamanalaryny ýerine ýetirýän ýurt hökmünde Türkmenistanyň abraýynyň ýokarlanmagyna ýardam etmek bolup durýar.

 

 

Toparyň wezipeleri:

 

- jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunçaTürkmenistanyň milli kanunçylygynyň halkara kadalaryna laýyk getirilmegibilen bagly kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň taslamalarynyň taýýarlanmagyny guramak, olara netijenama bermek we olaryňkabul edilmegini esaslandyrmak;

 

- jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça maliýegözegçiligini amala aşyrýan edaralaryň hem-de hukuk goraýjy we harbyedaralaryň, şeýle hem maglumat berýän taraplaryň özara hereketleriniutgaşdyrmak we maglumat ulgamyny döretmek;

 

- jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna weterrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek bilen bagly halkara    hyzmatdaşlygynyňesasy ugurlary boýunçateklipleri taýýarlamak;

 

- jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmegiň ulgamynykämilleşdirmek boýunça teklipleri taýýarlamak;

 

- jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça maliýegözegçiligini amala aşyrýan edaralaryň hem-de hukuk goraýjy we harbyedaralaryň, şeýle hem maglumat berýän taraplaryň hasabatlaryna garamak;

 

 

- jenaýatçylykly ýol bilen alnan girdejileriň kanunlaşdyrylmagyna weterrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy hereket etmek boýunça maliýe gözegçiligini amala aşyrýan edaralaryň hem-de hukuk goraýjy we harbyedaralaryň, şeýle hem maglumat berýän taraplaryň işine baha bermek hem-de olaryň işini kämilleşdirmek boýunça teklipleri işläp taýýarlamak bolup durýar.

 

 

esasy